chuyển ngữ và xuất bản tài liệu Cơ Đốc để rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vì sự vui mừng của người Việt, đặc biệt là qua sự chịu khổ, trong Đức Chúa Jêsus Christ

Từ “vì”

Mục vụ Tiên Phong được thành lập vào năm 2017. Ban đầu chỉ là một dự án chuyển ngữ và xuất bản quyển sách đầu tiên tựa đề là “Quyển sách biến đổi các dân tộc” của tác giả Loren Cunningham. Vì sao lấy tên là “Tiên Phong”? Thật ra, chúng tôi không muốn bắt chước, nhưng chỉ thấy mình là những người đầu tiên chuyển ngữ tựa sách nầy, nhưng lại ấp ủ rất nhiều dự án sách Cơ Đốc cho người Việt tin Chúa ở trong nước. “Tiên Phong” có nghĩa là đi đầu hay đi trước. Chúng tôi muốn dấn thân để chuyển ngữ và xuất bản các tài liệu mà chưa có ai hoặc đã từng có ai đó làm rồi. Từ đó cái tên Mục vụ Tiên Phong với công tác chuyển ngữ và xuất bản tài liệu Cơ Đốc cho người Việt được hình thành.

Sứ mạng

Mục vụ Tiên Phong chuyển ngữ và xuất bản tài liệu Cơ Đốc cho người Việt để rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vì sự vui mừng của người Việt, đặc biệt là qua sự chịu khổ, trong Đức Chúa Jêsus Christ. Tại sao lại vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời? Chúng tôi tin rằng cả thế giới nầy được Chúa tạo nên vì sự vinh hiển của Ngài. Người Việt có mặt trên đời nầy là vì sự vinh hiển của Ngài. Nhưng người Việt không thể làm được điều nầy nếu không có sự can thiệp của Đức Chúa Trời, vì thế họ phải được vui mừng ở trong Ngài, tức là trong sự sống, sự chết, sự sống lại, sự thăng thiên, sự trở lại và sự cai trị đời đời của Đức Chúa Jêsus Christ; chứ không phải trong sự giàu có, sự khoẻ mạnh và sự thịnh vượng của đời nầy. Hầu hết chúng ta kinh nghiệm được niềm vui thật ở trong Chúa khi chúng ta trải qua những khó khăn và thử thách trong đời nầy. Sự chịu khổ của Cơ Đốc nhân vừa là thử thách vừa là món quà được Chúa cho phép xảy ra để rèn luyện tâm tánh của Cơ Đốc nhân trở nên giống như Đấng Christ càng hơn. Vì Đức Chúa Trời được vinh hiển nhất ở trong chúng ta khi chúng ta được thỏa mãn nhất ở trong Ngài. Đây là sứ mạng của Mục vụ Tiên Phong.

Tài liệu Cơ Đốc

Mục vụ Tiên Phong muốn đem lại cho người Việt tin Chúa ở trong nước có thêm nguồn tài liệu quý báu về Đức Chúa Trời, Kinh Thánh, sự cầu nguyện, Phúc âm, sự chịu khổ và Cơ Đốc nhân chủ nghĩa khoái lạc. Các chủ đề nầy sẽ được truyền tải qua sách báo điện tử, các bài góc nhìn, những bài giảng, các đoạn phim ngắn và các tài liệu phi điện tử khác trong tiếng Việt. Nguồn tài liệu nầy là sự hợp tác giữa Mục vụ Tiên Phong và các bằng hữu Cơ Đốc quốc tế như Desiring God, Crossway, Reformation Heritage Books, Ligonier, Lifeway, YWAM Publishing, The Gospel Coalition, CROSS…

Tài chính

Mục vụ Tiên Phong rất mong nhận được sự cầu thay và sự hỗ trợ rời rộng của tôi con Chúa, vì Đức Chúa Trời không chỉ dấy lên những người có sứ điệp và khải tượng, mà Ngài còn dấy lên các cộng tác viên dự phần trong sự cầu nguyện và dâng hiến nữa. Chúng tôi xin mời bạn đồng công trong mục vụ nầy bằng cách dâng hiến tại đây.

Câu hỏi thắc mắc

Nếu có câu hỏi thắc mắc về mục vụ, hoặc cần trợ giúp về tài liệu Cơ Đốc của chúng tôi, xin hãy liên hệ với chúng tôi tại đây. Chúng tôi hiện không thể trả lời hết tất cả thư từ hoặc tin nhắn điện tử và cũng không thể tâm vấn cá nhân cho bạn được.