6 Th5, 2024

Tại sao đọc Kinh Thánh mỗi ngày?

Tại sao đọc Kinh Thánh mỗi ngày?
Image

Góc nhìn của Desiring God
Tài liệu Cơ Đốc cho người Việt

5 phút

Đối với một người mới tin Chúa hỏi vì sao đọc Kinh Thánh mỗi ngày là cần thiết để có một đời sống kết quả: “Tôi chưa từng gặp một Cơ Đốc nhân trưởng thành, kết quả, mạnh mẽ, nhạy bén nào mà không biết Lời Chúa, thường xuyên suy gẫm Kinh Thánh và giấu Lời Chúa ở trong lòng bằng cách học thuộc lòng — đây không phải là chuyện ngẫu nhiên”. Kỳ thực, “đây là điều tuyệt đối cần thiết, sau khi tiếp nhận Đấng Christ, để có một đời sống quyết liệt, sâu sắc và kinh nghiệm Chúa — không nao núng, không dao động – đọc Kinh Thánh và suy gẫm Lời Chúa để có sự hiểu biết, học thuộc lòng và vui thích về Lời Chúa là điều tuyệt đối cần thiết cho đời sống Cơ Đốc”. Phải tập luyện mỗi ngày. Đây là mười lý do chúng ta cần có Lời Chúa mỗi ngày. (1) Kinh Thánh là một công cụ để gìn giữ sự cứu rỗi của chúng ta. Sự cứu rỗi là một hiện thực tích cực xảy ra trong cả ba thì: quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong thì hiện tại, “Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta mỗi ngày bằng Lời Chúa” (1 Ti-mô-thê 4:16). (2) Lời Chúa chống trả những cám dỗ của quỷ Sa-tan (Giăng 8:32, 44; 1 Giăng 2:14). “Mỗi lần Chúa Jêsus bị ma quỷ cám dỗ, Chúa đều chống trả bằng ‘gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời’” (Ê-phê-sô 6:17). Chúa đã thuộc lòng “nên Ngài không cần mang Kinh Thánh ở trong đồng vắng”. (3) Lời Chúa là một công cụ của ân điển và sự bình an cho chúng ta (2 Phi-e-rơ 1:2). (4) Lời Chúa là công cụ làm nên thánh đời sống của chúng ta, để khiến chúng ta càng sống thánh khiết hơn (Giăng 17:17). “Chúng ta không trở nên hoàn hảo trong đời này, nhưng chúng ta trở nên thánh khiết” nhờ Đức Thánh Linh hành động ở trong đời sống của chúng ta qua Lời Chúa. (5) Lời Chúa ban niềm vui (Thi thiên 1:21; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6). “Sống mà không có niềm vui thì làm sao chịu nổi. Đời sống Cơ Đốc đầy dẫy hoạn nạn. Nhưng qua đó, Đức Chúa Trời ban sự vui mừng, Ngài làm điều này bằng Lời Chúa”. (6) Lời Chúa bảo vệ khỏi sai lầm (Ê-phê-sô 4:13–14). Làm thế nào Cơ Đốc nhân tránh khỏi việc bị thổi đi đây đi đó bởi chiều gió của dư luận? Câu trả lời là: Sự hiệp một của đức tin và sự hiểu biết về Con Đức Chúa Trời – tức là những kiến thức không đến từ quan điểm của loài người, mà từ lời của Đức Chúa Trời. Chỗ duy nhất có được điều này là: Kinh Thánh”. (7) Lời Chúa cho chúng ta có hy vọng vào sự đời đời. Kinh Thánh hứa với chúng ta rằng những nỗi thất vọng kìm hãm niềm vui của chúng ta trong đời này sẽ bị cất đi trong thời kỳ hầu đến. (8) Lời Chúa giữ chúng ta khỏi bị ngạc nhiên trước sự xuất hiện của các giáo sư giả và sự bội đạo (2 Ti-mô-thê 4:3). (9) Kinh Thánh kêu gọi chúng ta phải cẩn thận, mà chúng ta chỉ làm được điều này khi quen biết Lời Chúa mỗi ngày (2 Ti-mô-thê 2:15). (10) Kinh Thánh nâng đỡ đời sống của chúng ta (Ma-thi-ơ 4:4). “Đời sống thuộc linh — sự sống đời đời – giống như cơ thể vật lý, phải có đồ ăn, không phải bánh, mà là Lời Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta tưởng sự sống đời đời giống như có một liều vắc-xin để không bị xuống địa ngục, không cần phải chăm sóc gì cả, thì chúng ta chưa biết sự sống thuộc linh là gì đâu”. Sự sống thuộc linh được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa là bánh mỗi ngày.1

  1. APJ 1512: “Mười lý do nên đọc Kinh Thánh mỗi ngày” (Ngày 14 tháng 8 năm 2020). ↩︎
Desiring God bắt đầu từ khi John Piper giao lại toàn bộ mục vụ ghi âm cho Jon Bloom là trợ lý của ông. Từ những băng ghi âm và sách vở, mà mục vụ Desiring God đã phát triển thành một mục vụ trực tuyến quốc tế với hơn 14,000 tài liệu miễn phí và hơn 3,5 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Hiện nay, John Piper đang giữ vai trò là giáo sư điều hành mục vụ này.

Chia sẻ với mọi người . . .