Tại sao chúng ta nên đọc J. I. Packer

Đọc các tác phẩm của Packer là ghé thăm những cột mốc đánh dấu linh trình của ông và người khác qua nhiều giai đoạn trong đời sống Cơ Đốc. Không phải để giống ông hơn, mà được thêm cảm hứng để trở nên giống Đấng Christ hơn.