Image

Vi-rút Corona và Đấng Christ


Trong quyển Vi-rút Corona và Đấng Christ, John Piper mời độc giả ở khắp nơi trên thế giới cùng đứng trên Hòn đá vững bền là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa là Đấng gìn giữ linh hồn của chúng ta ở dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời, Chúa là Đấng cho phép, quản trị, và cai trị muôn vật để hoàn thành ý định khôn ngoan và tốt lành cho những kẻ tin cậy Ngài. Piper đưa ra sáu câu trả lời để giải đáp cho câu hỏi: Đức Chúa Trời đang làm gì qua đại dịch vi-rút corona?—để nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời đang hành động trong thời khắc lịch sử này.