Vết thương

Kho tàng vô tận của sự sống, sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus

Ba mươi bài tĩnh nguyện ngắn của David Mathis sẽ giúp chúng ta nhìn thật kỹ vào sự sống, sự chịu chết và sự sống lại của Chúa Jêsus.

Nhiều người trong chúng ta đã quá quen thuộc với câu chuyện Phục sinh đến nỗi rất dễ bỏ qua những chi tiết tầm thường có thể giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của Phục sinh. Quyển sách nầy khuyến khích chúng ta tạm dừng và ngẫm nghĩ về Chúa Jêsus, những vết thương đầy vinh hiển của Ngài là dấu hiệu cho tình yêu không phai và sự đắc thắng sau cùng.

Quyển sách nầy được dùng để tĩnh nguyện vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, nhưng các chương nói về tuần lễ Thương khó sẽ rất hữu ích trong giai đoạn hướng đến kỷ niệm Chúa phục sinh.