Image

Tôn Jêsus là Chúa


“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự”. (Phi-líp 2:5-8)

TỪ BỎ QUYỀN TỰ QUYẾT là một khái niệm xa lạ với văn hóa của chúng ta – thật vậy, xa lạ với bản chất con người. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà quyền lợi cá nhân được bảo vệ và đánh giá cao đến mức bị ám ảnh.

CƠ ĐỐC NHÂN TIN rằng con người phải có quyền lợi cá nhân. Do đó, chúng ta không có hành động đức tin và thờ phượng nào lớn hơn bằng việc từ bỏ quyền tự quyết ở dưới chân Chúa Jêsus là Đấng đã đi trước chúng ta!

HỌC TỪ CUỘC ĐỜI CỦA NGÀI và Cơ Đốc nhân đang sống khắp nơi trên thế giới, Loren Cunningham chứng minh từng bước rất chi tiết về một đời sống được biến đổi trở nên tự do, vui vẻ và thông công mật thiết với Đức Chúa Trời. Quyển sách Tôn Jêsus là Chúa cho thấy có một sức lực to lớn sẵn sàng ban cho người nào dấn thân vào cuộc phiêu lưu bằng đức tin này.

Đọc thử Chương 1