Tại sao tin cậy Kinh Thánh

Tại sao tin cậy Kinh Thánh


Kinh Thánh là trung tâm của đức tin Cơ Đốc. Nhưng điều nầy dẫn đến một thắc mắc: tại sao chúng ta nên tin cậy Kinh Thánh? Quyển sách này được viết ra để giúp đỡ người chưa tin Chúa, Cơ Đốc nhân lâu năm và những người mới tin Chúa hiểu rõ tại sao Lời Chúa lại đáng tin cậy, quyển sách nhỏ này còn khám phá những tranh luận về lịch sử và thần học đã giúp đỡ hàng triệu người tin Chúa xuyên suốt nhiều thế kỷ để tin cậy Kinh Thánh, từ Sáng thế ký đến Khải huyền. Tác giả Greg Gilbert nổi tiếng với các tựa sách như Tin lành là gì? Chúa Jêsus là ai?, còn quyển sách này sẽ giúp Cơ Đốc nhân biết rõ tại sao họ tin cậy Kinh Thánh khi nhắc đến Đức Chúa Trời là ai, chúng ta là ai và chúng ta phải sống thế nào.