Image

Quyển sách biến đổi các dân tộc

Sức mạnh của Kinh Thánh làm thay đổi các dân tộc

Không có quốc gia nào là quá khó, quá nghèo, quá nhiều tội ác, hoặc quá tối tăm về thuộc linh đến nỗi không thể thay đổi. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những nguyên tắc cơ bản là chìa khóa để giải quyết từng nan đề mà chúng ta đang đối diện trong thế kỷ 21. Câu trả lời nằm ở trong một quyển sách, đó là Kinh Thánh.

Trong Quyển sách Biến đổi Các dân tộc, giáo sĩ Loren Cunningham cho thấy chúng ta có thể dùng Kinh Thánh, dưới sự chỉ đạo của Đức Chúa Trời, để thay đổi thế giới như thế nào. Trong hơn 50 năm đi lại khắp nơi, mục vụ của Loren đã đưa ông đến gặp những người nghèo khổ nhất cũng như các tổng thống và thủ tướng của thế giới. Trong quyển sách nầy, ông chỉ ra một lý do vững chắc để hy vọng và nỗ lực vì một tương lai tốt hơn dành cho những đối tượng không thừa hưởng di sản của Kinh Thánh và những người đã đánh mất di sản ấy.