Phúc âm của Jesus Christ

Phúc âm của Jêsus Christ


Paul Washer cho độc giả thấy góc nhìn tổng quát của Tin lành về Chúa Jêsus. Qua từng phân đoạn được rút ra từ Kinh Thánh, Washer mô tả đặc tánh thánh khiết của Đức Chúa Trời, nan đề tội lỗi của loài người, và giải pháp cứu chuộc được tìm thấy ở trong sự sống, sự chết, và sự sống lại của Chúa Jêsus dành cho người nào ăn năn và tin nhận Chúa. Nếu muốn biết thêm về sứ điệp căn bản của Phúc âm hoặc ai đó trình bày lẽ thật về Đấng Christ, thì đây là quyển sách sẽ giúp bạn biết được Tin lành mà thế giới đã từng được nghe.

Đọc thử Chương 1