Image

Phúc Âm cho Cơ Đốc nhân


Những gì chúng ta nghĩ về Đức Chúa Trời sẽ tác động đến tất cả lĩnh vực khác trong đời sống. Quan điểm về Đức Chúa Trời ảnh hưởng đến lối sống của chúng ta. Trong quyển sách này, chúng ta sẽ tìm hiểu tin Chúa và được cứu là gì, đời sống Cơ Đốc trong ân điển có ý nghĩa thế nào.

Khi xét kỹ Phúc Âm – định nghĩa và giải thích Phúc Âm là gì – chúng ta có nghĩ Chúa đứng về phía mình vào ngày tươi đẹp và không ở cùng mình vào ngày tồi tệ chăng? Hãy cùng suy gẫm ai mới là người cần Phúc Âm? Có phải Phúc Âm chỉ dành cho người chưa tin?