Những câu chuyện tại phố đèn đỏ Singapore

Những câu chuyện tại phố đèn đỏ Singapore

Đức Chúa Trời ở Geylang

Quyển sách Những câu chuyện tại phố đèn đỏ Singapore thuật lại rất nhiều câu chuyện có thật về những người đang được Đức Chúa Trời đụng chạm. Mỗi câu chuyện đau lòng ở trong sách thấp thoáng tệ nạn buôn bán mại dâm là có thật, nhưng chúng ta tìm thấy ân điển và hy vọng chiếu sáng trong nơi tối tăm ấy. Những câu chuyện này đã chứng tỏ thêm một lần nữa rằng không có việc gì là quá khó đối với Đức Chúa Trời.