Mười cáo trạng chống lại Hội thánh ngày nay

Mười cáo trạng chống lại Hội thánh ngày nay


Hội thánh ngày nay rất cần sự phấn hưng. Nhưng tác giả Paul Washer tranh luận rằng: “chúng ta không chỉ làm theo ý mình rồi mong rằng Đức Thánh Linh sẽ giáng xuống và chúc phước cho lao nhọc của chúng ta”. Thành thật mà nói, ma quỷ không cần tấn công sự cầu nguyện phấn hưng của Hội thánh trừ khi dân sự của Đức Chúa Trời đang tìm kiếm lối sống và tổ chức lại hội chúng theo Lời Chúa. Quyển sách này xem xét mười khía cạnh mà các Hội thánh đang bỏ bê sự dạy dỗ rõ ràng của Kinh Thánh và cần phải khẩn thiết cầu nguyện xin Chúa giúp họ cải cách lại tất cả.