John Calvin về đời sống Cơ Đốc


John Calvin được vài người yêu mến và nhiều người phỉ báng, ông là nhân vật hiên ngang trong lịch sử Cơ Đốc giáo. Trong quyển Calvin về nếp sống Cơ Đốc, giáo sư Michael Horton cho chúng ta thấy những hiểu biết mới mẻ về lòng nhiệt thành và thần học thực tiễn của một nhà Cải chánh bằng cách để cho Calvin bộc lộ qua chính văn tự của mình.

Không chỉ học hỏi từ Chủng viện và các tài liệu chú giải Kinh Thánh, mà còn tìm hiểu từ những luận, các luận án và tư từ, quyển sách nầy sẽ giúp chúng ta hiểu được thần học và chức vụ của Calvin trong ân điển tể trị của Đức Chúa Trời.