Hãy để mọi dân tộc reo vui

Uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trong công tác truyền giáo

Sự thờ phượng là mục tiêu tối hậu của Hội thánh. Sự thờ phượng đúng đắn là nhiên liệu thôi thúc các giáo sĩ đi ra.

Trong quyển Hãy để mọi dân tộc reo vui!, tác giả John Piper đưa ra một lời biện hộ theo Kinh Thánh về uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời ở trong mọi sự, cung ứng cho độc giả một nền tảng thần học hợp lý về công tác truyền giáo. Ông đưa ra thắc mắc về Chúa Jêsus có phải là con đường duy nhất để được cứu rỗi hay không và một lời kêu gọi hết lòng phải để Đức Chúa Trời là trọng tâm ở trong công tác sai phái giáo sĩ, ông còn định nghĩa về phạm vi của nhiệm vụ này và những công cụ để chinh phục “muôn dân”.

Ấn bản thứ ba đã được hiệu đính, mở rộng và bao gồm cả tài liệu mới về phúc âm thịnh vượng. Đây là một quyển sách rất hữu ích dành cho người nào đang dự phần hoặc sắp sửa bước vào công tác truyền giáo. Quyển sách này cũng giúp ích cho các sinh viên cao đẳng và chủng viện, mục sư, nhân sự ban thanh niên, nhân sự mục vụ sinh viên và hết thảy những ai muốn kết nối công tác của họ với ý định toàn cầu của Đức Chúa Trời.

Quyển sách Hãy để mọi dân tộc reo vui! đã trở thành tài liệu kinh điển về công tác truyền giáo hiện đại. Một nguồn tư liệu đáng tin cậy cho hàng ngàn giáo sĩ, mục sư, lãnh đạo Hội thánh và tín hữu, quyển sách còn cung ứng một nền tảng Kinh Thánh cho công tác truyền giáo và sự thờ phượng nữa.