Giúp đỡ trẻ em hiểu đúng Phúc âm


Tài liệu nầy bao gồm: chuẩn bị tấm lòng của trẻ để lắng nghe Phúc âm, xác định tình trạng tăng trưởng thuộc linh, truyền đạt những lẽ thật trọng yếu của Phúc âm và trình bày Phúc âm một cách chính xác và phù hợp với trẻ em. Trong quyển sách đã bao gồm 10 bài tĩnh nguyện gia đình mỗi tuần dựa vào 10 lẽ thật trọng yếu của Phúc âm (được mô tả trong quyển Kho báu lớn nhất).