Image

Giá trị cốt lõi


Thanh Niên Với Sứ Mạng (YWAM) là một phong trào Cơ Đốc rất đặt biệt. Kể từ năm 1960, YWAM đã sai các giáo sĩ trẻ đi ra như nước tràn bờ hết lần này đến lần khác – bây giờ đã có tới hàng triệu người – họ đã ảnh hưởng từng quốc gia trên đất bằng cách lắng nghe tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Trong quyển Giá Trị Cốt Lõi này, Darlene Cunningham là người đồng sáng lập YWAM chia sẻ những câu chuyện cảm động về cách Đức Chúa Trời hình thành nên YWAM- một “làn sóng” sứ mạng mạnh mẽ – thông qua các “DNA” thuộc linh được gói gọn trong những niềm tin và 18 giá trị nền tảng. Darlene đã làm gương, dạy dỗ và dẫn dắt những điều kỳ diệu này trở thành niềm tin và giá trị cốt lõi của YWAM ở khắp sáu châu lục xuyên suốt nhiều thập kỷ. Bà mong muốn truyền thụ lại những điều này cho các thế hệ giáo sĩ tương lai của YWAM. Đó là mục đích của quyển sách này. Darlene Cunningham là bậc thầy kể chuyện. Một câu chuyện tuyệt vời!