Đường hẹp, cửa hẹp

Đường hẹp, cửa hẹp


Nói suông là thứ rẻ tiền, tuyên xưng đức tin mà không ăn năn cũng giống như vậy. Nhưng chúng ta đang sống trong thời đại mà người ta dồn hết mọi thứ vào một lời cầu nguyện, hơn là sống bày tỏ mình đã có một tấm lòng mới. Từ Ma-thi-ơ 7:13-17, Paul Washer nhắc nhở chúng ta về con đường theo Chúa là đường hẹp, người nào đi trên đường ấy sẽ kết quả và được yên nghỉ trên nền vững chắc của Lời Chúa. Thái độ phớt lờ những lời cảnh báo từ Đấng Christ đã khiến rất nhiều người phải hư mất trên đường rộng. Chớ nghĩ rằng bạn đang tiến về thiên đàng nếu không theo đường lối của Ngài.