Được gọi để rao giảng

Hoàn thành tiến gọi cao cả của công tác giảng giải Kinh

Hội thánh rất cần những người mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi để rao giảng Lời Chúa bằng quyền phép và sự rõ ràng. Các nhà truyền đạo không thay thế thần học thuần túy bằng những đề tài nhạy cảm trong văn hóa. Các nhà truyền đạo sẽ chia sẻ Phúc âm cách rõ ràng và trung tín, họ sẽ truyền cảm hứng cho tín hữu trong Hội thánh của mình sống tin kính.

Qua những đoạn Kinh Thánh được phân tích chuyên sâu và những tấm gương hấp dẫn trong lịch sử Hội thánh, Steven J. Lawson phát họa một bức tranh về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được tán dương thông qua sự rao giảng trung thành, đòi lại vị trí cao quý của công tác rao giảng Lời Chúa cho thế hệ mai sau. Với lời khuyên hữu ích và sự chỉ dẫn thực tiễn được góp nhặt sau năm mươi năm ở trong chức vụ, Lawson sẽ giúp chúng ta

  • biết mình có được gọi để rao giảng chăng
  • hiểu rõ những phẩm chất để bước vào chức vụ
  • phát triển, cải thiện và cung ứng những bài giảng giải Kinh vững 

Hội thánh mạnh nhất khi Lời Chúa được rao giảng cách trung thành. Bạn sẽ đáp lại tiếng gọi nầy chăng?