Đấng Christ tối thượng


Kinh Thánh bày tỏ cách thuyết phục sứ điệp Phúc Âm tối thượng về Chúa Jêsus. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời thúc đẩy mọi người lắng nghe Phúc Âm, còn Washer giải thích nội dung thiết yếu của sứ điệp này, cho thấy Phúc Âm được lưu truyền xuyên suốt lịch sử và giữ vững vị trí tối thượng trong sự mặc khải, sự cứu rỗi, sự nghiên cứu, sự rao truyền và sự vinh hiển của chúng ta. Trong khi loài người xem nhu cầu của mình là trung tâm, thì Washer khuyên chúng ta đừng bỏ qua Phúc Âm vĩ đại và hãy sốt sắng tìm kiếm Đấng Christ trong Phúc Âm.