Chín dấu hiệu của một Hội thánh khỏe mạnh

Ấn bản thứ tư

Có lẽ chúng ta đã đọc sách về đề tài này rồi – nhưng không giống quyển này đâu. Thay vì là một cẩm nang hướng dẫn cách tăng trưởng Hội thánh, quyển sách kinh điển này chỉ ra những nguyên tắc Kinh Thánh căn bản để lượng giá và củng cố sức khỏe cho Hội thánh của chúng ta. Dù chúng ta đang là mục sư, lãnh đạo, hay chỉ là một tín hữu năng động ở trong hội chúng, thì nghiên cứu về chín dấu hiệu của một Hội thánh khỏe mạnh sẽ giúp bồi dưỡng sự sống và sức khỏe ở trong Hội thánh của chúng ta vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Ấn bản hiệu đính này có hai chương mới; cập nhật thêm tài liệu về sự cầu nguyện, sứ mạng, truyền giáo và Phúc Âm; và một lời tựa bởi H. B. Charles Jr.