Các nền tảng của ân điển

Dòng dõi những người tin kính (1400 TC – 100 SC)

Hiểu rõ giáo lý về ân điển sẽ nhìn thấy một bức tranh rõ ràng về uy quyền tể trị, lòng thương xót và sự oai nghi của Đức Chúa Trời. Từ Môi-se là người ban luật pháp cho đến sứ đồ Giăng, từ các tiền nhân đầu tiên của Hội thánh cho đến các nhà biện giải đức tin ngày nay, đã có những tiến triển ở trong lịch sử loài người về một dòng dõi những người tin kính, họ là quân đoàn các lực sĩ thuộc linh dũng mãnh đã giữ vững giáo lý về ân điển. Trong quyển sách này, Tiến sĩ Steven J. Lawson dẫn độc giả bước vào một hành trình hồi hộp ở trong Kinh Thánh và những lời dạy dỗ của họ về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Lawson cho thấy điều này không phải là phát minh từ thế kỷ 16, mà giáo lý về ân điển là sự dạy dỗ rõ ràng ở trong toàn bộ Kinh Thánh. Từ Sáng thế ký đến Khải huyền, Kinh Thánh tuyên bố sứ điệp về ân điển tể trị của Đức Chúa Trời ở trong sự cứu rỗi.