Các nền tảng của ân điển

Các nền tảng của ân điển

Tiên Phong

Hiểu rõ giáo lý về ân điển sẽ nhìn thấy một bức tranh rõ ràng về uy quyền tể trị, lòng thương xót và sự oai nghi của Đức Chúa …

cha mẹ

Cha mẹ

Tiên Phong

Tiếng gọi của chúng ta trong vai trò làm cha mẹ là gì? Trong lúc phải giặt đồ, sắp xếp xe cộ và những cuộc cãi vả chẳng đi tới …

Adoniram Judson

Adoniram Judson

Tiên Phong

Không có quốc gia nào đóng cửa khi những người nam và người nữ chọn từ bỏ cuộc đời mình vì Phúc Âm. Là giáo sĩ hải ngoại đầu tiên …

Hãy để mọi dân tộc reo vui

Hãy để mọi dân tộc reo vui

Tiên Phong

Sự thờ phượng là mục tiêu tối hậu của Hội thánh. Sự thờ phượng đúng đắn là nhiên liệu thôi thúc các giáo sĩ đi ra. Trong quyển Hãy để …

Vết thương

Vết thương

Tiên Phong

Ba mươi bài tĩnh nguyện ngắn của David Mathis sẽ giúp chúng ta nhìn thật kỹ vào sự sống, sự chịu chết và sự sống lại của Chúa Jêsus. Nhiều …

Giúp đỡ trẻ em hiểu đúng Phúc âm

Giúp đỡ trẻ em hiểu đúng Phúc âm

Tiên Phong

Tài liệu nầy bao gồm: chuẩn bị tấm lòng của trẻ để lắng nghe Phúc âm, xác định tình trạng tăng trưởng thuộc linh, truyền đạt những lẽ thật trọng …

Thần học Cải chánh Thanh Giáo

Thần học Cải chánh Thanh giáo

Tiên Phong

“Thần học Cải chánh Thanh giáo là một tựa đề có hai nghĩa rất tinh tế. Chắc hẳn sẽ mang đến những điều hứa hẹn – thần học trong phong …

Được gọi để rao giảng

Được gọi để rao giảng

Tiên Phong

Hội thánh rất cần những người mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi để rao giảng Lời Chúa bằng quyền phép và sự rõ ràng. Các nhà truyền đạo không …

Biết tội lỗi

Biết tội lỗi

Tiên Phong

Chúng ta không nói nhiều về tội lỗi ngày hôm nay nữa. Các nhà Thanh Giáo hiểu và nói rõ về quyền lực của tội lỗi một cách rất sâu …