Phúc Âm Cho Cơ Đốc Nhân

Phúc Âm cho Cơ Đốc nhân

Tiên Phong

Hãy cùng suy gẫm ai mới là người cần Phúc Âm? Có phải Phúc Âm chỉ dành cho người chưa tin?

Tin mừng lớn

Tin mừng lớn

Tiên Phong

Quyển sách 25 ngày tĩnh nguyện của tác giả John Piper muốn giúp chúng ta tập chú vào Đấng Christ là trọng tâm của Mùa Vọng.

Zinzendorf

Bá tước Zinzendorf

Tiên Phong

Một Cơ Đốc nhân trưởng thành ở tuổi còn trẻ, bá tước Nicolaus Ludwig von Zinzendorf không sống với ý nguyện của gia đình. Thay vì trở thành một nhà ngoại giao, vị bá tước đã trở thành cha thuộc linh cho hàng triệu người.

Gia Tri Cot Loi

Giá trị cốt lõi

Tiên Phong

Thanh Niên Với Sứ Mạng (YWAM) là một phong trào Cơ Đốc rất đặt biệt. Kể từ năm 1960, YWAM đã sai các giáo sĩ trẻ đi ra như nước …