solid joys
Niềm vui bền vững
Người tin Chúa sẽ bị đoán xét như thể nào
solid joys
Niềm vui bền vững
Chỉ ít lâu nữa
solid joys
Niềm vui bền vững
Có được điều không thể mất
solid joys
Niềm vui bền vững
Bị từ chối và được ban cho ân điển
solid joys
Niềm vui bền vững
Chúa muốn chúng ta đến gần Ngài
solid joys
Niềm vui bền vững
Kẻ thù không nanh vuốt