25 Ngày tĩnh nguyện cho Mùa Vọng
Tin Mừng Lớn
Mau mau cùng nhau đến tôn thờ. Điệp khúc yêu thương này chính là trọng tâm của Mùa vọng. Mùa vọng là để tôn thờ Chúa Jêsus. Hai mươi lăm bài tĩnh nguyện ngắn của tác giả John Piper nhằm giúp chúng ta tập chú vào Đấng Christ trong mùa vọng này.
Tin mừng lớn