Giúp người Việt được vui mừng trong Chúa Jêsus

Mục vụ Tiên Phong chuyển ngữ và xuất bản tài liệu Cơ Đốc, để rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, vì sự vui mừng của người Việt, đặc biệt là qua sự chịu khổ, trong Đức Chúa Jêsus Christ. Vì thế, chúng tôi rất vui mừng khi Chúa mở ra nhiều cánh cửa cho mục vụ để chuyển ngữ và xuất bản các tài liệu điện tử miễn phí, các tựa sách Cơ Đốc của Crossway, Desiring God, Heritage Books, Lifeway, The Gospel Coalition, CROSS và YWAM Publishing được chuyển ngữ sang tiếng Việt nhiều hơn. Chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ từ các anh chị em và những Hội thánh có cùng tâm tình hầu việc Chúa. Hy vọng những điều nầy sẽ được Chúa đại dụng để cải cách đời sống Cơ Đốc của người Việt và mở ra một cơn phấn hưng rất lớn ở trong cộng đồng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Việt.

Sự cầu thay và sự hỗ trợ của bạn sẽ giúp Mục vụ Tiên Phong ảnh hưởng được nhiều người hơn mỗi ngày. Bạn có muốn dự phần vào công tác giúp cho nhiều người Việt được vui mừng ở trong Chúa Jêsus không? Bạn có thể dâng hiến ngay, hoặc qua PayPal.

Mục vụ Tiên Phong

Tài liệu Cơ Đốc cho người Việt

Tôi muốn dâng

Tạm tính: 300.000₫

Phí giao dịch (7%) 21.000₫

Tổng: 300.000₫

Thanh toán định kỳ: 300.000₫