24 Th4, 2021

Coi mọi sự như là sự lỗ có ý nghĩa như thế nào?

How to count it all as lost
Image

Góc nhìn của Desiring God
Tài liệu Cơ Đốc cho người Việt

7 phút

Coi mọi sự nhu rơm rác vì cớ Đấng Christ nghĩa là gì? Từ bỏ hết mọi sự vì cớ Đấng Christ nghĩa là gì?

Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông đã sống như vậy. “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết” (Phi-líp 3:8). Sau đó, ông còn nói rằng: “Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi” (Phi-líp 3:17).

Vậy thì, đây là mạng lệnh dành cho hết thảy người tin Chúa.

Cơ Đốc giáo căn bản

Như thế mới gọi là Cơ Đốc nhân. Điều nầy không hề cao siêu; mà thực chất là điều rất căn bản trong Cơ Đốc giáo. Chúa Jêsus cũng phán rằng: “nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta” (Lu-ca 14:33). Từ bỏ mọi sự chúng ta đang có cũng giống như “coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ”. Điều nầy xảy ra khi được cải đạo. Chúng ta không thể là môn đồ nếu không có điều nầy. Chúa Jêsus đã phán như vậy.

Ngài còn mô tả sự cải đạo bằng một ẩn dụ như sau: “Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó” (Ma-thi-ơ 13:44). Vui mừng bán hết tất cả mình có, để được của báu của nước thiên đàng, là một cách ẩn dụ để nói rằng: tôi cũng coi mọi sự như là sự lỗ để được Đấng Christ. 

Trở thành Cơ Đốc nhân có nghĩa là không còn ở trong sự mù lòa thuộc linh nữa và tìm thấy Chúa Jêsus là tất cả mọi sự mình cần và Ngài làm thỏa mãn mình đến nỗi (1) chúng ta coi mọi sự như là sự lỗ, (2) chúng ta bỏ hết của cải, và nói theo cách ẩn dụ, (3) chúng ta bán hết của cải để được kho báu của Đấng Christ.

Làm thế nào để coi mọi sự như là sự lỗ

Mỗi ngày, về mặt thực tiễn thì điều nầy có nghĩa là gì? Có ít nhất bốn điều sau đây:

1. Từ bỏ mọi sự (coi như lỗ) nghĩa là nếu chúng ta phải chọn giữa Đấng Christ và mọi thứ khác, thì chúng ta sẽ chọn Đấng Christ.

Tức là, ngay cả khi Đức Chúa Trời không để chúng ta rơi vào hoản cảnh phải chọn một trong hai đi nữa, thì chúng ta luôn sẵn sàng, tự quyết ở trong lòng rằng, nếu như phải lựa chọn thì chúng ta sẽ chọn Đấng Christ.

2. Từ bỏ mọi sự (coi như lỗ) nghĩa là chúng ta sẽ coi mọi thứ như là công cụ để kéo chúng ta đến gần với Chúa hơn, hầu cho chúng ta có được Đấng Christ, sống ở trong Ngài, qua cách chúng ta tận dụng mọi thứ ở xung quanh.

Tức là, chúng ta sẽ vui vẻ đón nhận mọi thứ với lòng biết ơn Chúa, chúng ta sẽ chịu hết mọi đau đớn bằng sự nhẫn nại ở trong Đấng Christ.

3. Từ bỏ mọi sự (coi như lỗ) nghĩa là chúng ta sẽ làm mọi cách để coi mọi thứ trong thế gian nầy không phải là báu vật của mình, mà chỉ có Đấng Christ mới là của báu của chúng ta.

Tức là, chúng ta sẽ không giữ chặt mọi thứ, mà chia sẻ chúng một cách rộng rãi, và dâng lên Chúa những điều quý nhất. Chúng ta sẽ sống bằng với sự nghịch lý ở trong 1 Cô-rinh-tô 7:30-31 có chép rằng: "kẻ đương mua, nên như kẻ chẳng được của gì; 31 và kẻ dùng của thế gian, nên như kẻ chẳng dùng vậy”.

4. Từ bỏ mọi sự (coi như lỗ) có nghĩa là nếu chúng ta phải mất mát điều gì hoặc là mất hết tất cả trong thế giới nầy, thì chúng ta sẽ không mất đi niềm vui, hoặc sự sống của chúng ta — bởi vì Đấng Christ là niềm vui, báu vật và sự sống của chúng ta.

Tức là, chúng ta sẽ không lầm bầm khi phải mất những thứ nhỏ nhặt (Phi-líp 2:14), chúng ta cũng không tiếc nuối khi phải mất những thứ to tát, nhưng chẳng giống những kẻ không có hy vọng (1 Tê-sa-lô-ni-ca).

Hướng giải quyết ổn thỏa, vui vẻ và rõ ràng

Tôi tin rằng đây chính là ý nghĩa của việc tìm thấy Chúa Jêsus là tất cả mọi sự mình cần và Ngài làm thỏa mãn mình nhất: (1) chúng ta coi mọi sự như là sự lỗ (Phi-líp 3:8), (2) từ bỏ hết mọi thứ (Lu-ca 14:33), và (3) “bán” hết gia tài để mua bằng được kho báu của Đấng Christ (Ma-thi-ơ 13:44).

Chẳng ai trong chúng ta yêu Đấng Christ một cách hoàn toàn cả, hoặc là sống một cách hết lòng được. Nhưng để trở thành môn đồ của Chúa Jêsus, để trở thành Cơ Đốc nhân thật, có nghĩa là bốn điều kể trên sẽ cho chúng ta có được sự ổn định, niềm vui, sự rõ ràng trong cuộc sống.

Đây là ý nghĩa khi chúng ta nói cùng với sứ đồ Phao-lô rằng: “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết”.

Desiring God bắt đầu từ khi John Piper giao lại toàn bộ mục vụ ghi âm cho Jon Bloom là trợ lý của ông. Từ những băng ghi âm và sách vở, mà mục vụ Desiring God đã phát triển thành một mục vụ trực tuyến quốc tế với hơn 14,000 tài liệu miễn phí và hơn 3,5 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Hiện nay, John Piper đang giữ vai trò là giáo sư điều hành mục vụ này.

Chia sẻ với mọi người . . .