Cha mẹ có thể làm điều Chúa Jêsus không thể làm

Chúa Jêsus chưa bao giờ ăn năn. Ăn năn là điều các bậc làm cha mẹ cần phải làm, còn Chúa Jêsus thì không. Tuy nhiên, tất cả chúng ta có khuynh hướng không ăn năn.