Đói khát Đức Chúa Trời

Nỗi nhớ Đức Chúa Trời

Sự kiêng ăn của Cơ Đốc giáo ra đời vì nỗi nhớ Đức Chúa Trời. Tôi có thực sự đói khát Đức Chúa Trời chăng? Hay là tôi thích món quà của Ngài hơn?

George Verwer

George Verwer

George Verwer muốn nhìn thấy tất cả dân tộc trên thế giới được vui mừng đời đời ở trong Đấng Christ.

Mác với Ryle

Người phung được sạch

Con người bị hư mất không phải vì họ quá xấu xa không đáng được cứu, mà vì họ không chịu đến với Đấng Christ để Ngài cứu họ.

Bao xa là quá xa?

Bao xa là quá xa?

“Bao xa là quá xa trước khi kết hôn?” Đó là câu hỏi bắt đầu hầu hết các cuộc trò chuyện của chúng ta về ranh giới.