Hãy theo ta

Hãy theo ta

Nếu bạn chưa phải là môn đồ của Chúa Jêsus hoặc là môn đồ thật của Ngài, thì sứ điệp này dành cho chúng ta.