Biết và giảng Phúc Âm

Biết và giảng Phúc Âm

Chúng ta cần người truyền đạo rao truyền Phúc Âm của Chúa Jêsus, cậy ơn Chúa mà tuyên bố: “Đức Giê-hô-va phán vậy!”