Đám đông lẫn lộn

Đám đông lẫn lộn

Những hạng người khác nhau ở trong đám đông cách đây hai ngàn năm cũng có thể là mỗi người chúng ta ngày hôm nay.

Hãy theo ta

Hãy theo ta

Nếu bạn chưa phải là môn đồ của Chúa Jêsus hoặc là môn đồ thật của Ngài, thì sứ điệp này dành cho chúng ta.

Xuất Ê Díp Tô Ký

Ân điển tối thượng trong Xuất Ê-díp-tô-ký

Trong câu chuyện về sự cứu chuộc và sự giải cứu dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời được bày tỏ là Đấng có quyền tối thượng tuyệt đối ở trên tấm lòng của loài người, nhất là Pha-ra-ôn, kẻ mạnh nhất trên đất.

Các nền tảng của ân điển

Các nền tảng của ân điển

Tiên Phong

Hiểu rõ giáo lý về ân điển sẽ nhìn thấy một bức tranh rõ ràng về uy quyền tể trị, lòng thương xót và sự oai nghi của Đức Chúa …

Được gọi để rao giảng

Được gọi để rao giảng

Tiên Phong

Hội thánh rất cần những người mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi để rao giảng Lời Chúa bằng quyền phép và sự rõ ràng. Các nhà truyền đạo không …