Biết Và Giảng Phúc Âm

Biết và giảng Phúc Âm

Chúng ta cần người truyền đạo rao truyền Phúc Âm của Chúa Jêsus, cậy ơn Chúa mà tuyên bố: “Đức Giê-hô-va phán vậy!”

Đấng Christ Tối Thượng

Đấng Christ tối thượng

Tiên Phong

Kinh Thánh bày tỏ cách thuyết phục sứ điệp Phúc Âm tối thượng về Chúa Jêsus. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời thúc đẩy mọi người lắng nghe Phúc …

Những Công Cụ Thiết Yếu Của ân điển

Những công cụ thiết yếu của ân điển

Tiên Phong

Tác giả đưa ra ba món quà của Đức Chúa Trời để giúp chúng ta tăng trưởng trong sự tin kính là: Kinh Thánh, cầu nguyện và dự phần vào sinh hoạt lẫn mục vụ của Hội thánh địa phương.

Đường hẹp, cửa hẹp

Đường hẹp, cửa hẹp

Tiên Phong

Paul Washer nhắc nhở chúng ta về con đường theo Chúa là đường hẹp, người nào đi trên đường ấy sẽ kết quả và được yên nghỉ trên nền vững chắc của Lời Chúa.

Phúc âm của Jesus Christ

Phúc âm của Jêsus Christ

Tiên Phong

Nếu muốn biết thêm về sứ điệp căn bản của Phúc Âm hoặc ai đó trình bày lẽ thật về Đấng Christ, thì đây là quyển sách sẽ giúp chúng ta biết Tin lành mà thế giới đã từng được nghe.