Biết tội lỗi

Biết tội lỗi

Tiên Phong

Chúng ta không nói nhiều về tội lỗi ngày hôm nay nữa. Các nhà Thanh Giáo hiểu và nói rõ về quyền lực của tội lỗi một cách rất sâu …