Mác với Ryle

Góc nhìn đúng đắn về ngày Sa-bát

Người Pha-ri-si đã nhận được một câu trả lời khôn ngoan vô cùng mà tất cả mọi người phải nghiên cứu cho kỹ, tức là người nào muốn hiểu đề tài tuân thủ ngày Sa-bát.

Mác với Ryle

Người phung được sạch

Con người bị hư mất không phải vì họ quá xấu xa không đáng được cứu, mà vì họ không chịu đến với Đấng Christ để Ngài cứu họ.