Chăm sóc chiên lạc

Chăm sóc chiên lạc

Chúa Jêsus dạy mỗi Cơ Đốc nhân, không chỉ mục sư, nên chăm sóc chiên lạc như thế nào để kêu gọi họ ăn năn quay về?