Chăm sóc chiên lạc

Chăm sóc chiên lạc

Chúa Jêsus dạy mỗi Cơ Đốc nhân, không chỉ mục sư, nên chăm sóc chiên lạc như thế nào để kêu gọi họ ăn năn quay về?

Tin lành là gì

Tin lành là gì

Tiên Phong

Quyển sách “Tin Lành là gì?” tra xét cẩn thận từng đề tài và khám phá những tác động của Tin lành ở trên mỗi cá nhân, Hội thánh và thế giới.

Tại sao tin cậy Kinh Thánh

Tại sao tin cậy Kinh Thánh

Tiên Phong

Quyển sách này sẽ giúp Cơ Đốc nhân biết rõ tại sao họ tin cậy Kinh Thánh khi nhắc đến Đức Chúa Trời là ai, chúng ta là ai và chúng ta phải sống thế nào.

Chúa Jêsus là ai

Chúa Jêsus là ai

Tiên Phong

Quyển sách “Chúa Jêsus là ai” là một dẫn nhập ngắn gọn về cuộc đời, lời nói và sự chịu khổ của Ngài.

Đừng trở thành “Hội thánh mồ côi”

Đừng trở thành “Hội thánh mồ côi”

Tôi tin rằng Hội thánh mới được mở ra cần có một Hội thánh mẹ. Nói tích cực hơn thì Hội thánh mới thành lập đừng trở thành kẻ mồ côi. Đây là năm ích lợi khi có “Hội thánh mẹ”.

Lời kêu gọi về giáo lý lành: Bản mô tả công việc cho mục sư

Hãy dạy giáo lý lành

Nếu chúng ta trung tín chăn bầy theo Kinh Thánh, thì chúng ta phải nghiêm túc với giáo lý, vì sức khoẻ và sự tăng trưởng thuộc linh của các môn đồ trong Hội thánh tùy thuộc vào điều nầy.