Chăm sóc chiên lạc

Chăm sóc chiên lạc

Chúa Jêsus dạy mỗi Cơ Đốc nhân, không chỉ mục sư, nên chăm sóc chiên lạc như thế nào để kêu gọi họ ăn năn quay về?

Đừng trở thành “Hội thánh mồ côi”

Đừng trở thành “Hội thánh mồ côi”

Tôi tin rằng Hội thánh mới được mở ra cần có một Hội thánh mẹ. Nói tích cực hơn thì Hội thánh mới thành lập đừng trở thành kẻ mồ côi. Đây là năm ích lợi khi có “Hội thánh mẹ”.

Lời kêu gọi về giáo lý lành: Bản mô tả công việc cho mục sư

Hãy dạy giáo lý lành

Nếu chúng ta trung tín chăn bầy theo Kinh Thánh, thì chúng ta phải nghiêm túc với giáo lý, vì sức khoẻ và sự tăng trưởng thuộc linh của các môn đồ trong Hội thánh tùy thuộc vào điều nầy.